Izdrukāt

Rīgas domes Īpašuma departamenta iepirkumi

Saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.RD-15-181-sn „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”, ievērojot Rīgas domes Īpašuma departamenta sagatavotos priekšlikumus kapitālo līdzekļu izlietojumam 2016.gadā pašvaldības iestāžu renovācijas, rekonstrukcijas, būvuzraudzības, būvniecības, pilsētas graustu nojaukšanas un tamlīdzīgiem darbiem, tiek paredzēts rīkot iepirkumus un to rezultātā slēgt iepirkumu līgumus, kurus plānots finansēt no programmas „Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” un no Rīgas pilsētas pašvaldības Investīciju programmas.

Atbilstoši apstiprinātajam Rīgas domes Īpašuma departamenta iepirkumu plānam par iepirkumiem autonomo funkciju nodrošināšanai 2016. gadā un tam paredzētajam finansējumam, tiek plānots organizēt 12 iepirkumus Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā par kopējo summu 115338 euro apmērā.